Έξι καπέλα σκέψης - Six Thinking Hats

     Η διδασκαλία αποτελεί μία δυναμική διαδικασία η οποία μπορεί συνεχώς να βελτιώνεται και να ανανεώνεται. Ο σύγχρονος τρόπος ζωής, οι νέες τεχνολογίες και η νέα εκπαιδευτική τάση, επιβάλλουν νέες μεθόδους ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, διαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, χρήση των ΤΠΕ και σύνδεση με την καθημερινή ζωή και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.
    Teaching is a dynamic process than can constantly be improved and updated. Modern lifestyle, new technologies and new educational trend, requiring new methods of teamwork teaching, continuous training of teachers, use of ICT and linking to everyday life and students' interests.
 
  Στα πλαίσια του "Αιέν Αριστεύειν", την αγάπη μου για τις φυσικές επιστήμες και τη διδασκαλία τους, το σχολικό έτος 2012-2013 εφάρμοσα την καινοτόμο δράση με τίτλο "Μαθητές και καθηγητές ως επιμορφούμενοι και επιμορφωτές. Φοράμε τα έξι καπέλα σκέψης και μαθαίνουμε Φυσικές Επιστήμες" στο Γυμνάσιο Νέου Σιδηροχωρίου Ροδόπης. Οι μαθητές ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τη μέθοδο "Six Thinking Hats" (Έξι καπέλα σκέψης) του Edward de Bono. Προηγήθηκε η επιμόρφωσή μου στην ασύγχρονη πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης της ΔΔΕ Δράμας που πραγματοποίησε αντίστοιχη διαδικτυακή επιμόρφωση. Στη συνέχεια η γνώση μεταφέρθηκε ως πράξη στους επιμορφούμενους μαθητές. 
    Under the "(lifetime excellence motto)", my love for science and teaching, I implemented the innovative practice entitled "Students and teachers as trainees and trainers. We wear the six thinking hats and learn Science" in New Sidirochori Gymnasium of Rodopi the school year 2012-2013. The students came for the first time into contact with the method "Six Thinking Hats" of Edward de Bono. Preceded my training in asynchronous e-learning platform of DDE Drama schools prefecture which made a corresponding online training. After this the knowledge transferred as practice to the students.

     Οι μαθητές δοκίμασαν τα "έξι καπέλα σκέψης" και μέσω ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, έμαθαν και ανέπτυξαν δεξιότητες στις Φυσικές Επιστήμες. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν άμεσα συνυφασμένα με την καθημερινή ζωή και τα ενδιαφέροντα των μαθητών. Οι μαθητές συνεργάστηκαν στις ομάδες, έκαναν χρήση των ΤΠΕ και έδωσαν τις δικές τους λύσεις στα ζητήματα που προέκυψαν. Μέσα στα πλαίσια ανάληψης ρόλων στις ομάδες των μαθητών, παρατηρήθηκε η δημιουργία "μαθητών-βοηθών επιμορφωτών", κάτι που ενισχύθηκε από την πολυπολιτισμική ιδιαιτερότητα του μαθητικού δυναμικού.   
     The students tested the "six thinking hats" through teamwork teaching, learned and developed their skills in science. The developed themes were directly intertwined with daily life and interests of the students. The students worked together in groups, they used ICT and gave their own solutions to the problems. Within the framework of taking roles in the groups of students, creation of "students-assistants trainers" observed, which was reinforced by the specificity of the multicultural student population.

     Η μέθοδος "Six Thinking Hats" (Έξι καπέλα σκέψης) βοηθά την πολύπλευρη μελέτη ενός θέματος και την εξαγωγή αποτελεσμάτων. Κάθε ομάδα εργάζεται βάσει ενός χρώματος καπέλου και της λογικής που αυτό φέρει. Το άσπρο καπέλο είναι το αντικειμενικό και υπεύθυνο για τη συγκέντρωση πληροφοριών. Το πράσινο καπέλο είναι το καινοτόμο και υπεύθυνο για τις εναλλακτικές προτάσεις. Το κόκκινο καπέλο είναι το συναισθηματικό και υπεύθυνο για τις αυθόρμητες σκέψεις. Το μαύρο καπέλο είναι το κριτικό και υπεύθυνο για την ανάδειξη των αρνητικών. Το κίτρινο καπέλο είναι το αισιόδοξο και υπεύθυνο για την ανάδειξη των θετικών. Το μπλε καπέλο είναι το συνοπτικό και υπεύθυνο για την ολοκλήρωση και παρουσίαση του θέματος. Η λογική των καπέλων φαίνεται στην παρακάτω εικόνα:

     The "Six Thinking Hats" method helps the multifaceted study of a topic and to exporting results. Each group works on the basis of a color cap and the logic that bears. The whιte hat is the objective hat and responsible for gathering information. The green hat is the innovative hat and responsible for alternative proposals. The red hat is the emotional hat and responsible for spontaneous thoughts. The black hat is the critical hat and responsible for the emergence of negatives. The yellow hat is the optimistic hat and responsible for nurturing the positive. The blue hat is the summary hat and responsible for the completion and presentation of the practice. The logic of the hats can be seen in this picture:

     Το έργο μου βραβεύτηκε με Βραβείο Αριστείας και Καινοτομίας το 2013 στον θεσμό "Αριστεία και ανάδειξη καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" του Υπουργείου Παιδείας, για το σχολικό έτος 2012-2013. Η πρακτική παρουσιάστηκε στο φεστιβάλ επιστημών Athens Science Festival που έγινε στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το 2015, κατά τη διάρκεια του βιωματικού σεμιναρίου "Η διδασκαλία των Θετικών Επιστημών στα σχολεία: Πώς μπορεί να γίνει καλύτερη;", μιας και επιλέχτηκε μεταξύ των 30 καλύτερων έργων από το δίκτυο March (Making Science Real in Schools) http://tinyurl.com/hlaercg. Στη συνέχεια τα "έξι καπέλα σκέψης" περιλήφθηκαν στην ομαδική εργασία "Ημέρα Επιστήμης" (http://tinyurl.com/hdgpcp9) που επιλέχθηκε και παρουσιάστηκε στο διεθνές Innovation Swap Workshop που έγινε στη Σόφια της Βουλγαρίας το ίδιο έτος http://scico.gr/isw-march/. Η ατομική πρακτική συμπεριλήφθηκε στη λίστα με τις προτεινόμενες πρακτικές για την "πιλοτική εφαρμογή πρακτικών διδασκαλίας για τη βιωματική μάθηση των Θετικών Επιστημών στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" που στάλθηκε στα σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.


     My work was awarded with Excellence and Innovation Award in 2013 in the institution of "Excellence and showcasing of Best Practices in Primary and Secondary Education" of the Ministry of Education of Greece for the school year 2012-2013. The practice was presented in the festival of sciences "Athens Science Festival" which held at Technopolis City of Athens in 2015, during the experiential seminar "Teaching Science in Schools: How it can be done better?", since it was selected among the 30 best practices from March network (Making Science Real in Schools) http://tinyurl.com/hlaercg. After this, "six thinκing hats" included in the teamwork practise "Science Day" (http://tinyurl.com/hdgpcp9) which selected and presented at the international Innovation Swap Workshop held in Sofia of Bulgaria the same year (http://scico.gr/isw-march/). The individual practice included in the list of recommended practices for "innovating teaching practices for experential learning of Science in Secondary Education" which sent to schools of Secondary Education.


Μπορείτε να βρείτε το έργο στην ιστοσελίδα:
You can find the practice on this site:
http://tinyurl.com/p8ulgzg 
(Κατηγορία Έργου: ΦΥΣΙΚΗ, ΧΗΜΕΙΑ, ΒΙΟΛΟΓΙΑ και Φορέας Βράβευσης: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 2013)
(Project Category: PHYSICS, CHEMISTRY, BIOLOGY and Award Organization: Excellence 2013)

Επίσης, μπορείτε να κατεβάσετε απ' ευθείας τα αρχεία του έργου:
You can also download directly the project files:
-Περιγραφή:
-Description:
http://tinyurl.com/kqkctut
-Παρουσίαση:
-Presentation:
http://excellence.sch.gr/sFetchFile.php?id=7330&fname=pres.ppt
-Αφίσα:
-Poster:
http://excellence.sch.gr/sFetchFile.php?id=7330&fname=poster.jpg
-Εκπαιδευτικό υλικό:
-Educational material:
http://excellence.sch.gr/sFetchFile.php?id=7330&fname=arc.zip


     Φωτογραφίες από την εφαρμογή στο σχολείο:
     Photos from the practice at school:     Η αφίσα με την οποία συμμετείχα στα αριστεία:
     The poster from excellence ceremony:     Η στιγμή της βράβευσης. H επιβράβευση της προσπάθειας του εκπαιδευτικού και των μαθητών του:
    The time of the award. The reward of the effort of the teacher and his students:     Στη συνέχεια δόθηκε συνέντευξη στον Παρατηρητή της Θράκης.
     After these I was interviewed from a newspaper (Paratiritis tis Thrakis).
http://www.paratiritis-news.gr/article/128587/

    Φωτογραφίες από την παρουσίαση στο φεστιβάλ επιστημών:
    Photos from the presentation at the science festival:
     "Εάν στην ψυχή σου απλώνεται η ερημιά της αδιαφορίας ή φωλιάζει η αγροικία και η βαρβαρότητα, εάν δεν έφτασε ως τα φυλλοκάρδια σου η πλούσια μάθηση που λες ότι έχει μαζέψει ο νους σου, πώς τολμάς να κάνεις το δάσκαλο;" 
     "If the wilderness of indifference is stretches in your soul or wildness and brutality nests in you, if the rich learning which is collected in your mind didn't arrived in your heart, how do you dare to do the teacher?"
                                                                   Ευάγγελος Παπανούτσος
                                                                   Evaggelos Papanoutsos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου